FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
साइपाल गापा न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका ७५/७६ 08/18/2020 - 17:00 PDF icon साइपाल गापा न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका.pdf
साइपाल गापा स्थानीय तहको सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन निर्दैशिका ७५/७६ 08/18/2020 - 16:55 PDF icon साइपाल गापा स्थानीय तहको सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन निर्दैशिका.pdf
साइपाल गाउँपालिका आपतकालीन कार्यसञ्चालन विधि, २०७५ ७५/७६ 08/18/2020 - 16:22 PDF icon साइपाल गाउँपालिका आपतकालीन कार्यसञ्चालन विधि, २०७५.pdf
साइपाल गा.पा.सहकारी ऐन ७५/७६ 08/18/2020 - 16:13 PDF icon साइपाल स्थानीय तह सहकारी ऐन.pdf
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि ७५/७६ 08/18/2020 - 16:02 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि.pdf
स्वयं सेवक शिक्षक भर्ना कार्यविधि ७५/७६ 08/18/2020 - 15:58 PDF icon साइपाल गापा करारमा स्वयमसेवक शिक्षक भर्ना गर्ने कार्यविधि २०७५.pdf
साईपाल गाउँपाललकामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन गर्न बनेको ऐन ७५/७६ 08/18/2020 - 15:54 PDF icon साइपाल गाउँ_नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन.pdf
साईपाल गाउपािलकाकाे विनियाेजन एेन ७५/७६ 08/21/2018 - 08:54 PDF icon विनियेाजन एेन.pdf
काँडा गाउँपालिकाकाे परमाणीकरण कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 05/26/2018 - 20:26 PDF icon प्रमाणीकरण कार्यविधी.pdf
काडाँ गाउँपालिका पदािधकारिहरुकाे ‌पारीश्रमिक‌ ७४/७५ 05/17/2018 - 14:45 PDF icon पदाधीकारीकेा पस्तावित पारीश्रिमक.pdf

Pages