FAQs Complain Problems

७९-८०

रोजगार सहायक र प्राविधिक सहायकको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

२०७९।१०।२० गते संचालन भएको लिखित तथा कम्प्युटर प्रयोगात्मक परिक्षामा समाबेश भएका परिक्षार्थीको अन्तिम योग्यताक्रमको सूची